Regulamin udziału w warsztatach Tantraway

Niniejszy Regulamin Warsztatów (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa, tj. wykonania umowy o przeprowadzenie Warsztatów stacjonarnych. 

 

 • 1 Definicje

Organizator –TANTRAWAY, MICHALINA FRĄCZEK ul. Okrzeszyn 26, 05-520 Konstancin-Jeziorna.  

Warsztat – wybrany Warsztat dostępny na Stronie internetowej organizatora www.freyawolna.pl 

Uczestnik – Klient, który dokonał zakupu usługi stacjonarnej w Sklepie Internetowym Tantraway pod adresem www.freyawolna.pl 

Trener prowadzący – Organizator, osoba współprowadząca lub upoważniona przez Organizatora do prowadzenia Warsztatów (informacje dostępne w opisie Warsztatu na Stronie). 

Strona – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.freyawolna.pl i jej podstrony, której administratorem Tantraway 

Sklep Internetowy – sklep online dostępny w domenie www.freyawolna.pl 

 • 2 Organizacja Warsztatu
 1. Zakres, miejsce, cena, prowadzący, termin i godzina warsztatów określone są w aktualnej ofercie warsztatów ustalonych przez Organizatora, dostępnych na Stronie www.freyawolna.pl oraz przekazanych do wiadomości Uczestnika poprzez Newsletter.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatu bądź zmiany terminu i miejsca z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba Prowadzącego, itp.), jak również z powodu zgłoszenia niewystarczającej liczby osób na Warsztat. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Uczestnika.   
 1. W przypadku odwołania Warsztatu Organizator proponuje nowy termin. W przypadku niemożności uczestnictwa dokonuje zwrotu wpłaconej przez Uczestnika opłaty za udział w Warsztacie, w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania wiadomości o rezygnacji z Warsztatu. 
 1. O możliwości uczestnictwa w Warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba dostępnych miejsc. 
 1. Organizator zapewnia materiały niezbędne do przeprowadzenia Warsztatu. 
 1. Podane na stronie www.freyawolna.pl ceny odnoszą się do ceny warsztatów oraz orientacyjnych cen za zakwaterowanie w miejscu organizacji warsztatów. O ile jednak nic innego nie wynika z opisu danego warsztatu, uczestnicy we własnym imieniu i zakresie dokonują rezerwacji zakwaterowania. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za rezerwację zakwaterowania oraz sposób realizacji tej usługi przez podmiot ją oferujący. 
 1. Warsztat prowadzony jest przez Trenera i osobę wskazaną w opisie Warsztatu na Stronie. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zastępstwo. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego Prowadzącego. Zmiana Prowadzącego nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za Warsztat przez Uczestnika. 

 

 

 • 3 Zasady uczestnictwa w Warsztacie

Warsztaty stacjonarne przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które najpóźniej w dniu warsztatów ukończyły 18 lat. 

 1. Uczestnik warsztatów nie musi posiadać doświadczeń zdobytych we wcześniejszych warsztatach tantrycznych, z wyjątkiem zajęć, w opisie których jest to wyraźnie wyszczególnione, że warsztat przeznaczony jest dla grupy zaawansowanej 
 1. Na warsztatach nigdy nie dochodzi do zbliżeń seksualnych na sali. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu prowadzenia warsztatu przez uczestników, w tym po zakończonym warsztacie. 
 1. W trakcie trwania warsztatów na sali warsztatowej obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i/lub filmowania bądź nagrywania dźwięku, chyba, że działania takie zostaną uzgodnione z Prowadzącym i grupą uczestników.  
 1. Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się na warsztatach z poszanowaniem prowadzących oraz innych uczestników warsztatów w tym ich prawa do udziału w warsztatach w sposób zaangażowany i skupiony i niezakłócony. Jakiekolwiek zachowania agresywne i niestosowne w stosunku do innych uczestników i/lub prowadzącego nie będą akceptowane. 
 1. W trakcie trwania warsztatów od momentu rozpoczęcia zajęć pierwszego dnia do ich zakończenia dnia ostatniego, uczestnik jest zobowiązany do niespożywania ani niepozostawania pod wpływem alkoholu ani jakichkolwiek innych substancji zmieniających nastrój lub odurzających. 
 1. W czasie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. W czasie zajęć telefony komórkowe powinny pozostać wyłączone lub dźwięk i wibracje maksymalnie wyciszone. 
 1. Uczestnik ma obowiązek poinformować Trenera prowadzącego o swoim przewidywanym spóźnieniu. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji uczestnik w dniu warsztatów / zajęć informuje prowadzącego o swoim spóźnieniu w formie SMS na numer: +48 517643295, zaś w pozostałych przypadkach, tj. w przeddzień warsztatów i wcześniej, ww. informację można przekazać również w formie e-mail na kontakt@freyawolna.pl W razie spóźnienia bądź wcześniejszego wyjazdu z warsztatów przez uczestnika, opłata za warsztat nie podlega zwrotowi w jakiejkolwiek wysokości. 

 

 • 4 Prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w czasie warsztatów.

Uczestnik: 

 1. Zawsze może odmówić udziału w danym ćwiczeniu lub medytacji. W przypadku odmowy udziału należy wcześniej poinformować Trenera prowadzącego o powodzie takiej decyzji. 
 1. Odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania. To samo tyczy się szkód wyrządzonych na mieniu, sprzętach urządzeniach użytych podczas warsztatów. 
 1. Jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego na dany warsztat (oraz jego aktualizacji) by poinformować Trenera prowadzącego z odpowiednim wyprzedzeniem o występujących u niego chorobach zakaźnych i kondycji psychofizycznej których jest świadom, oraz o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów. Poinformowanie prowadzącego nie zwalnia uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej lub kondycji psychofizycznej. Ponadto ze względu na bezpieczeństwo pozostałych uczestników, prowadzący ma prawo odmówić udziału w warsztatach osobom wykazującym objawy chorobowe lub w inny sposób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych uczestników i prowadzących.  
 1. Wyraża zgodę na metody pracy Trenera /prowadzących i niepodważanie ich decyzji, wiedzy i kompetencji, a ponadto jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Trenera prowadzącego warsztaty. 
 1. Jest zobowiązany punktualnie przybywać na warsztaty zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez prowadzącego. W trakcie trwającego modułu warsztatowego ustalony harmonogram – w porozumieniu z uczestnikami warsztatów – może ulec nieznacznym zmianom, wówczas należy stosować się do zaktualizowanego harmonogramu.  
 1. Uczestnik naruszający zasady opisane w pkt 1-5 powyżej, lub w inny sposób utrudniający trenerom prowadzenie lub innym uczestnikom udział w warsztatach, po uprzednim jednokrotnym ostrzeżeniu ze strony Trenera prowadzącego, może zostać wydalony z warsztatów (w tym do końca ich trwania), bez prawa do żądania zwrotu ceny z tytułu udziału w warsztatach, w jakiejkolwiek wysokości. 
 • 5 Zasady poufności oraz zasady korzystania z wiedzy zdobytej podczas warsztatów

Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do bezwzględnego i bezterminowego zachowania pełnej poufności zarówno co do tego kto bierze udział w warsztatach jak i informacji uzyskanych w czasie zajęć od innych uczestników. Obowiązek poufności obejmuje ponadto metodologię i formułę prowadzenia warsztatów przez Organizatora, wykorzystywane narzędzia, scenerię, rekwizyty, materiały, ćwiczenia jak i przebieg warsztatów.  Uczestnik zobowiązuje się korzystać z wiedzy i materiałów zdobytych na warsztatach wyłącznie na potrzeby użytku osobistego. Zasady korzystania z efektów pracy określa dodatkowo szczegółowo paragrafie 10 Regulaminu sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną (Licencja i prawa autorskie). W sytuacji, w której uczestnik chciałby w przyszłości prowadzić we własnym zakresie szkolenia lub warsztaty w oparciu o wiedzę zdobytą podczas naszych warsztatów i/lub w podobnej formule jak Organizator, uczestnik powinien uprzednio skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania zgody na takie działanie i/lub przedstawienia indywidualnej oferty szkoleniowej dla trenerów i edukatorów. Opisane w niniejszym punkcie paragrafie obowiązki Uczestnika trwają przez 10 lat od ukończenia warsztatów.  

 • 6 Postanowienia końcowe

W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu Tantraway – sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie www.tantraway 

Przetwarzamy dane osobowe uczestników na zasadach określonych w Polityce prywatności i cookies dostępnej na stronie www.freyawolna.pl 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2023