Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.freyawolna.pl  prowadzony jest przez TANTRAWAY MICHALINA FRĄCZEK ul. Okrzeszyn 26 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 6272385448.
 2. Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi).
 3. Klient korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

§ 2

Definicje

Sprzedawca – oznacza podmiot TANTRAWAY MICHALINA FRĄCZEK ul. Okrzeszyn 26 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 6272385448 prowadzący serwis internetowy www.freyawolna.pl Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorca – Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu

Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.freyawolna.pl prowadzony w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi).

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Tantraway pod adresem www.freyawolna.pl.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą zakładki „Sklep” i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usług/i ze Sprzedawcą.

Konto użytkownika„Moje Konto” – konto klienta w Sklepie www.freyawolna.pl w celu umożliwienia korzystania z Usług cyfrowych oferowanych klientom

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Formularz kontaktowy – Porozmawiajmy – formularz służący do kontaktu ze Sprzedawcą

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

Usługi – usługi świadczone przez Tantraway na rzecz klienta, polegające na udostępnianiu za pośrednictwem Sklepu Internetowego odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci np. webinarów, plików audio z muzyką, poradników, kursów online lub polegające na organizacji warsztatów stacjonarnych;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług lub dostarczenie usług zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą/Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Okrzeszyn 26 05-520 Konstancin-Jeziorna.

NIP: 6272385448 Regon: 145552313

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@freyawolna.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 517 643 295. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz na stronie internetowej poprzez formularz kontaktowy. W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Klient powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Obsługa Tantraway skontaktuje się z Klientem poza Sklepem w jeden podanych przez Klienta sposobów (e-mail, telefon).

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu.
 3. Dostarczane treści dotyczą Usług, jak również innych produktów oferowanych przez Tantarway, lecz nieobjętych niniejszym Regulaminem, informacji o aktualnościach, wydarzeniach, eventach i podmiotach powiązanych z Tantaway lub jego obszarami zainteresowań i działalności.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Jednak składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Tantaway pozyskuje referencje i opinie (np. opinie, polecenia, referencje i inne formy wyrażania oceny) Klientów korzystających z oferowanych przez Tanraway usług, uczestników szkoleń, wydarzeń oraz publikuje je w Sklepie i wykorzystuje do innych form promocji. Referencje i opinie są pozyskiwane poza Sklepem, w ramach kontaktów indywidualnych. Wystawione Referencje i opinie są publikowane w Sklepie z oznaczeniem imienia lub pseudonimu oraz wizerunku osoby ją wystawiającej, za jej zgodą. Opinia nie może zawierać treści objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich. Autor Referencji i opinii może w każdej chwili zgłosić wniosek o usunięcie treści z Serwisu. Opinie pochodzą wyłącznie od osób, które skorzystały z usług Tantaway, a tym samym są weryfikowane przez Tantaway pod kontem pochodzenia od Klientów, którzy faktycznie skorzystali z produktów/usługi Sklepu
 6. W Sklepie internetowym Tantraway udostępnia wtyczki do własnych portali społecznościowych poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Sklepie. Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Klienta ze Sklepu bezpośrednio do konta Tantraway prowadzonego w serwisie społecznościowym. Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Tantraway. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Tantraway nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

Zamówienia w Sklepie mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Będąc na stronie www.freyawolna.pl zakładka Sklep należy wybrać Produkt/Usługę będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Opcjonalnie, jeśli użytkownik posiada kupon, wpisuje kod kuponu i naciska „Wykorzystaj kupon”
 3. Krok następny to kliknięcie Klienta na „Podsumowania koszyka” i „Przejdź do płatności”.
 4. Wyświetli się strona Zamówienia, gdzie Użytkownik podaje swoje dane. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia przez Usługodawcę Usługi Elektronicznej.
 5. Kolejnym etapem jest przycisk „KUPUJĘ i PŁACĘ” i opłacenie Zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zamówienia.  Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta Umowa między Sprzedawcą a Klientem. W razie braku otrzymania potwierdzenia zamówienia, prosimy zweryfikować czy płatność za zamówienie została poprawnie autoryzowana albo czy wiadomość z potwierdzeniem zamówienia nie znalazła się w SPAM-ie. W razie konieczności, należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 7. Do każdego odpłatnego zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy), która zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail podany w procesie zakupowym.
 8. Każdorazowo przy zakupie Klient potwierdza zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie aktywnego okienka oznaczonego „Akceptuję Regulamin Sklepu Tantraway”.
 9. Klienci zobowiązani są do dokonania rezerwacji na sesję indywidualną z wyprzedzeniem. Rezerwacje można dokonywać przez naszą stronę internetową lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacyjnych.
 10. Klient ma obowiązek odwołania rezerwacji sesji najpóźniej na 48 godzin przed umówionym terminem. Odwołanie może zostać złożone przez naszą stronę internetową lub poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta.
 11. Jeśli klient nie odwoła rezerwacji sesji w ciągu 48 godzin przed umówionym terminem, środki wpłacone na rzecz sesji przepadają, a sesja nie będzie przesunięta na inny termin ani nie zostanie zwrócona opłata za nią.

§ 6

Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty przez Klienta jest podana na stronie www pod opisem danej usługi. Jeśli Klient wybierze więcej niż jedną usługę w sklepie, kwota końcowa zostanie przeliczona i podana ostatecznie przed złożeniem zamówienia.
 3. Ceny produktów i usług wskazane są każdorazowo w ich opisie.
 4. Ceny produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym są dostosowane do różnic ekonomicznych między Polską a strefą euro, dlatego mieszkańcy Polski mogą korzystać z niższych cen.
 5. W przypadku dokonania REZERWACJI na wybrany warsztat lub kurs i rezygnacji, opłata rezerwacyjna pozostaje bezzwrotna. 
 6. Klient dokonuje płatność z góry w całości, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 7. Płatności realizowane mogą być:
 • natychmiastowo za pośrednictwem bramki płatności, gdzie Konsument może dokonać wyboru płatności BLIKIEM lub PRZELEWEM ONLINE. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu po złożeniu Zamówienia.
 • opcjonalnie przelewem bankowym na konto Sprzedawcy. W tym przypadku Konsument jest zobowiązany do skontaktowania się z obsługą pod adresem kontakt@freyawolna.pl i po otrzymaniu danych do przelewu do opłacenia zamówienia w terminie 48 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku płatności w pełnej wysokości w ww. terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia / anulowania rezerwacji sesji.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 • Postanowienia ogólne
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na stronie internetowej.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Po skutecznym opłaceniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość email zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

II wykonanie umowy sprzedaży na usługi cyfrowe:

 1. Udzielenie dostępu do usług cyfrowych odpłatnych i nieodpłatnych w ramach zawartej Umowy następuje za wyraźną zgodą Klienta na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi niezwłocznie po otrzymaniu pełnej zapłaty za zamówienie oraz po założeniu Konta Użytkownika- Moje konto w Sklepie Internetowym Tantraway i tym samym po uzyskaniu dostępu do usługi, równoznacznym z wykonaniem usługi lub po uzyskaniu linku/linków do produktu/usługi online według instrukcji:
 2. Po wejściu na link https://freyawolna.pl/courses/ a następnie wybraniu “Moje konto” i zarejestrowaniu się przez Klienta. Należy pamiętać, by podać ten sam adres mailowy, który został wpisany w sklepie przy zakupie
 3. Po zarejestrowaniu się Klient otrzyma wiadomość na podany wcześniej adres email z informacją o możliwości zalogowania się na “Moje konto” , zaloguj się.
 4. Po wejściu na link https://freyawolna.pl/courses/  “Moje konto” i wybraniu zamówienia, klient naciska na wybrany kurs a następnie “start learning”.
 5. Umowa o dostarczenie Usługi cyfrowej zostaje zawarta do końca terminu ważności usługi to jest 365 dni ważności od momentu uzyskania dostępu lub krócej jeżeli jest to określone w opisie kursu.

III wykonanie umowy sprzedaży na usługi stacjonarne-warsztaty:

 1. W przypadku zakupionego Produktu/Usług stacjonarnych – Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą zakup na temat produktu/usługi na wskazany w Zamówieniu adres email.
 2. Obowiązujące zasady dotyczące realizacji umowy przy warsztatach stacjonarnych
 • Realizacja usługi następuje zgodnie z terminem określonym w opisie Produktu/Usługi.
 • W przypadku wyboru metody płatności za zamówienie tradycyjnym przelewem bankowym, ze względu na ograniczoną ilość miejsc na warsztatach o możliwości udziału w warsztatach w wybranym przez Klienta terminie decyduje kolejność wpłat.
 • Klient zobowiązuje się przestrzegać porządku i zasad uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych ustalonych przez Tantraway w formie Regulaminu udziału w warsztatach stacjonarnych Tantaway. Regulamin ten jest również dostępny nieodpłatnie pod adresem www.freyawolna.pl/regulaminwarsztatow/.
 • Klient będący kupującym ma możliwość bezpłatnej rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych, pod warunkiem, że chęć rezygnacji zostanie zgłoszona na adres e-mail kontakt@freyawolna.pl do 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej przy zawarciu Umowy. Po upływie ww. terminu na zgłoszenie chęci rezygnacji z warsztatu stacjonarnego, Klient traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.
 • Klient będący kupującym ma możliwość jednorazowej bezpłatnej zmiany terminu warsztatu stacjonarnego na inny termin, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie na adres e-mail kontakt@freyawolna.pl nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed pierwotnym (oryginalnym) terminem warsztatu stacjonarnego, a także pod warunkiem, iż Sprzedawca będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie warsztatu (oba warunki muszą być spełnione łącznie). Uiszczona dotychczas zapłata ulega zaliczeniu na poczet nowego terminu warsztatów
 • Z zastrzeżeniem pkt. d i e powyżej, w przypadku nieuczestniczenia (niestawienia się) Klienta na warsztatach stacjonarnych, które odbyły się w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym warsztacie, a Sprzedawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty Klientowi z tytułu zawartej Umowy, w tym do jej przesunięcia na poczet warsztatów w innym terminie.
 • Sprzedawca może odwołać warsztaty stacjonarne z powodu wystąpienia siły wyżej, takiej jak choroba prowadzącego, epidemia / pandemia, katastrofy naturalne, akty władzy lub prawa zabraniające organizacji tego typu wydarzeń w przyjętym terminie warsztatów, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Sprzedawca zawiadomi Klienta o konieczności odwołania warsztatów za pośrednictwem adresu e-mail służącego Klientowi do zawarcia Umowy lub telefonicznie. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego warsztatu oraz żądania zwrotu całej ceny za zakupioną Usługę, chyba że Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny termin warsztatów w zastępstwie odwołanego, a Klient to zaakceptuje.
 • Klient ma prawo przeniesienia prawa do uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych na inną osobę niż wskazana w zamówieniu (o ile osoba ta spełnia warunki uczestnictwa w warsztatach) , przy czym w takiej sytuacji zobowiązuje się zawiadomić Sprzedawcę o zmianie uczestnika najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem warsztatów, z podaniem danych nowej osoby (imię, nazwisko, e-mail, telefon).
 • W przypadku zakupu warsztatu stacjonarnego na rzecz osoby trzeciej lub zmiany uczestnika zgodnie z pkt. h powyżej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego warsztatu stacjonarnego.
 • Zwrot opłaty za dni opuszczone na warsztatach z przyczyn leżących po stronie Klienta jest niemożliwy.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem punktu a i b poniżej; prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi;
 • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • jeżeli Sprzedawca dostarczył Klientowi treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 1. W celu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na adres rejestrowy Sprzedawcy lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail na adres wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy również za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z wzoru załączonego oświadczenia nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą (w zakresie, którego dotyczy odstąpienie), a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły,
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności po podaniu numeru konta przez Klienta i przesłaniu go na adres email Sprzedawcy.
 6. Faktura korygująca zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta i zostanie przesłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od zakończenia świadczenia usługi, jeżeli:

a) zakupiona Usługa ma wadę fizyczną lub prawną, w szczególności w przypadku występowania błędów, awarii i usterek materiałów cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

b) Sprzedawca nie dotrzyma określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@freyawolna.pl

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);

b) opis problemu będącego podstawą reklamacji np. rodzaj, okoliczności i datę wystąpienia wady / błędu / usterki, w miarę możliwości wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd / wada / usterka występuje) oraz żądania związane z reklamacją.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupioną usług/usługi, zwrot należności nastąpi możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawca reklamacji. Zwrot należności nastąpi po wskazaniu przez Klienta numeru konta do zwrotu środków.

§ 10

Licencja i prawa autorskie

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę prezentowane i udostępniane w ramach Sklepu Internetowego Sprzedawcy w szczególności treści cyfrowe (elektroniczne), artykuły, zdjęcia, znaki towarowe i /lub logo produktów i usług innych autorów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie podlegają ochronie prawnej, stanowiąc własność intelektualną Sprzedawca i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami.
 2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Klientowi w związku z zakupem Usługi, w tym podczas warsztatów stacjonarnych mogą być przez Klienta wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Klient nie ma prawa powielać tych materiałów ani udostępniać ich podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Sprzedawcy wyrażonej co najmniej w formie pisemnej. W tym zakresie Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z utworów będących przedmiotem Umowy, bez prawa do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, przez okres wskazany w Umowie, na następujących polach eksploatacji:
 • w przypadku treści cyfrowych (elektronicznych) takich jak kursy online, webinary – wyświetlanie i odtwarzanie w czasie rzeczywistym w sposób zdalny, tj. z pozycji przeglądarki po połączeniu za pomocą sieci Internet, po zarejestrowaniu na Konto Użytkownika Sklepu Internetowego Tantraway – Konto Użytkownika „Moje Konto”;
 • w przypadku plików audio – zapisanie plików w pamięci komputera lub innego urządzenia przenośnego Użytkownika, typu smartfon, tablet, oraz odtwarzanie tychże plików;
 • w przypadku materiałów drukowanych lub nadających się do wydrukowania takich jak książka, materiały przekazywane podczas warsztatów stacjonarnych lub e-booki – zapis materiałów w pamięci komputera lub innego urządzenia przenośnego Użytkownika (np. smartfon, tablet), wydruk, odczytanie materiałów na własne potrzeby.
 1. W stosunku do Usług objętych udzieloną licencją zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak i części Usługi odsprzedaż lub innej pisemnej formy udostępniania i prezentowania osobom trzecim, choćby nieodpłatnie, publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej wyraźnie przez Sprzedawcę; utrwalanie, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Jak i celach podatkowych, gdzie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, Klient proszony jest  o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@freyawolna.pl w celu:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 1. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3.  Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne.

§ 12

Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegającą na przesyłaniu listów elektronicznych, za pośrednictwem których Sprzedawca informuje o nowych usługach, udostępnia darmowe treści np. pliki audio służące do medytacji, itd.
 2. Zapis do Newslettera odbywa się za pośrednictwem formularza w ramach ścieżki zakupowej lub podczas zakładania konta zarejestrowanego użytkownika, po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na wykorzystywanie przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy oraz przedstawiania Klientowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera. Zgody te mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności i Cookies.
 4. Zapis do Newslettera wymaga obowiązkowo podania adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do bazy mailingowej TantraWay w celu wysyłki Newslettera.
 5. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili zapisu do czasu wycofania zgody. Wycofanie przez Klienta zgody dotyczącej otrzymywania Newslettera jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Newslettera.
 6. Sprzedawca może również wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej i zaprzestać wysyłki Newslettera w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Klienta, przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

TANTRAWAY

MICHALINA FRĄCZEK

ul. Okrzeszyn 26 

05-520 Konstancin-Jeziorna

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej usługi ………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (data wpłaty środków za usługę) ………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta