The Association of Somatic and Integrative Sexologists (ASIS)

Kodeksy Etyki i Etycznego Postępowania

Kodeksy etyczne to zbiory wytycznych, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie
osoby zrzeszone w ASIS. Celem ich stworzenia było zapewnienie dynamicznego zestawu
standardów etycznych, które pozwalają na elastyczność i odzwierciedlają różnorodny styl
działalności poszczególnych praktyków. Tworzą solidną podstawę etycznej pracy, która jest
znakiem rozpoznawczym każdego solidnego, zintegrowanego i etycznie postępującego
praktyka dbającego o poszanowanie granic.
Kodeks Postępowania Etycznego jest rozszerzeniem Kodeksu Etyki i określa obowiązujące
standardy profesjonalnej pracy, których przestrzegania oczekuje się od osób zrzeszonych.

Kodeks Etyki ASIS

Niniejszy Kodeks Etyki odnosi się do trzeciego punktu Celów i Zadań ASIS:
„Utrzymanie i promowanie standardów, etyki i profesjonalizmu wśród osób zrzeszonych”.
Seksuologia Somatyczna jest dziedziną bogatą i zróżnicowaną. Osobom zrzeszonym w ASIS
przyświeca wspólny cel – dążą do tego, by motywować, wspierać rozwój osobisty Klientów i
umożliwiać im integrację zasobów. Celem jest również wspieranie ich dobrostanu na
poziomie emocjonalnym, fizycznym, psychicznym, duchowym i seksualnym.
Stowarzyszenie ASIS uznaje, że osoby zrzeszone w organizacji mogą działać na polu
różnych, choć powiązanych ze sobą dyscyplin. Obejmują one w szerokim zakresie rozmowy
(np. coaching, poradnictwo, edukację, psychoterapię) i/lub modalności somatyczne (np.
coaching ciała, praca z oddechem, masaż, trening seksualny, uwalnianie traumy) i/lub pracę z
energią (np. seksualny szamanizm, praktyki tantryczne i taoistyczne).
Podczas gdy określone modalności mogą być różne w zależności od Praktyka, Klienta, lub
zmieniać się w zależności od sesji z danym Klientem, Kodeks Etyczny ma zastosowanie w
równym stopniu do wszystkich czynności zawodowych związanych z pracą. Dotyczy między
innymi pracy indywidualnej lub grupowej, nauczania, szkolenia, asystowania, nadzoru i
doradztwa oraz określa wspólny zestaw wartości, na których osoby zrzeszone nieustannie
opierają swoją pracę zawodową. Termin „Klient” w Kodeksie Etycznym odnosi się do każdej
osoby fizycznej lub prawnej, która płaci za nasze usługi lub bierze udział w sesji bezpłatnej
lub po obniżonej cenie, która będzie zaliczana na poczet certyfikacji zawodowej.
Niniejszy Kodeks ma na celu dostarczyć zarówno zestaw ogólnych zasad, jak i reguł
obejmujących większość sytuacji napotykanych przez osoby zrzeszone w organizacji. Jego
głównym celem jest dobro i ochrona osób i grup, z którymi pracują osoby zrzeszone w
organizacji. Indywidualną odpowiedzialnością każdej osoby zrzeszonej jest dążenie do
osiągnięcia najwyższych możliwych standardów postępowania. Osoby zrzeszone szanują i
chronią prawa człowieka, prawa obywatelskie i seksualne oraz nie uczestniczą świadomie w
nieuczciwych lub dyskryminujących praktykach, ani ich nie tolerują.
Opracowanie dynamicznego zestawu standardów etycznych związanego z pracą osób
zrzeszonych wymaga ciągłego osobistego zaangażowania i starań, aby postępować etycznie;
zachęcać odpowiednio współpracowników, pracowników, przełożonych i uczniów do etycznego postępowania; oraz w razie potrzeby konsultować się z innymi w kwestiach
etycznych. Każda osoba zrzeszona w organizacji przestrzega Kodeks Etyczny bazując na
osobistych wartościach, kulturze, kontekście i doświadczeniu, nie naruszając przy tym jego
wartości i zasad.
Kodeks Etyczny nie jest wyczerpujący. Fakt, że dane zachowanie nie jest szczegółowo
omówione w Kodeksie, niekoniecznie oznacza, że jest ono etyczne lub nieetyczne. W
procesie podejmowania decyzji dotyczących postępowania zawodowego osoby zrzeszone
muszą brać pod uwagę niniejszy Kodeks oraz wymogi prawne. Osoby zrzeszone muszą
kierować się wyższym standardem etycznym jeśli Kodeks ustanawia wyższy standard niż
prawo. Jeżeli standardy Kodeksu wydają się kolidować z wymogami prawa, osoby zrzeszone
w organizacji podejmują kroki w celu rozwiązania konfliktu w odpowiedzialny sposób.
Działania, jakie ASIS może podjąć w przypadku naruszenia Kodeksu Etycznego, obejmują
reprymendę, naganę i wypowiedzenie członkostwa.

Kodeksy postępowania etycznego ASIS

1. Osoby zrzeszone będą kierować się profesjonalizmem w kwestii podejścia i zachowania,
odpowiedzialnością w relacjach z Klientami i współpracownikami, rzetelnością w kwestiach
umów, punktualnością i terminowością w kwestiach spotkań.
2. Członkowie potwierdzają, że zapoznali się i zrozumieli postanowienia Kodeksu Etycznego
ASIS. Zawierają one standardy, do których osoby zrzeszone będą dążyć i przestrzegać ich
najlepiej, jak potrafią. Ponadto osoby zrzeszone zgadzają na pociągnięcie do
odpowiedzialności wobec swoich kolegów za wszelkie działania, które odbiegają od
standardów Kodeksu.
3. Osoby zrzeszone uznają wagę zgody i wyboru we wszystkich zawodowych interakcjach z
osobami i grupami. Osoby zrzeszone będą dążyć do zapewnienia szeregu opcji, z których
Klient może aktywnie wybrać tę, która będzie służyła jego własnemu rozwojowi. W żadnym
momencie Klient nie będzie zobowiązany ani zmuszany do udziału w jakimkolwiek
działaniu, wydarzeniu lub ćwiczeniu. Osoby zrzeszone informują i edukują swoich Klientów
w zakresie wyrażania zgody i dokonywania wyboru oraz aktywnie tworzą środowiska
rozwoju, w których klienci mogą ćwiczyć te umiejętności.
4. Osoby zrzeszone w organizacji mogą używać dotyku, jeśli uznają to za stosowne. W takim
przypadku dotykają świadomie i z nastawieniem na niewyrządzanie szkody, z troską o
rozwój klienta; dla bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych stron; szanując ustalone
granice. Osoby zrzeszone zgadzają się współtworzyć jasne ustalenia z Klientami przed
zaangażowaniem się w jakąkolwiek formę pracy z ciałem. Jako najlepszą praktykę ASIS
zaleca stosowanie pisemnych formularzy przyjmowania zgłoszeń, w których zgoda jest
wyrażona na piśmie.
5. Odnośnie kontaktów seksualnych i/lub postępowania z Klientami:
     a. Sesje są zorientowane na Klienta, a granice Klienta są najważniejsze.
     b. Uznajemy wagę utrzymania i poszanowania ustalonych granic. Granice należy omówić,
uzgodnić i ustalić na początku każdej sesji; zastrzega się, że granice nie mogą być renegocjowane ani zmieniane podczas danej sesji. Utrzymanie uzgodnionych granic obejmuje również zaprzestanie kontaktu, gdy Klient o to poprosi.
     c. Osoby zrzeszone rozumieją nierozłączną nierówność sił, jaką posiadamy w stosunku do
Klientów w naszej roli praktyka/nauczyciela i zgadzają się nie wykorzystywać tej siły do
seksualnego wykorzystywania Klientów.
     d. Osoby zrzeszone zgadzają się, że nie będą starać się zaspokoić swoich potrzeb
seksualnych poprzez swoich Klientów. Jesteśmy tego świadomi, a zarazem uświadamiamy
Klientów, że sesje nie mają na celu zaspokoić pragnień ani Klienta, ani praktyka na relacje
romantyczne i seksualne.
     e. Osoby zrzeszone zgadzają się nie mieć żadnych form kontaktu seksualnego z Klientami
poza sesjami.
     f. Kiedy w ramach relacji zawodowej pojawia się pociąg Klienta w stosunku do praktyka,
albo praktyka do Klienta, zgadzamy się omówić ten fakt w ramach superwizji zawodowej w
celu utrzymania jasnych granic zawodowych i ochrony możliwości dostępu Klienta do pracy.
    g. Niniejsza klauzula 5 g., dotyczy tylko Certified Sexological Bodywork (CSB –
Certyfikowana Seksuologiczna Praca z Ciałem), Certified Somatic Sex Education (CSSE –
Certyfikowana Somatyczna Edukacja Seksualna) i Psychosexual Somatics® Therapy (PSST –
Psychoseksualna Terapia Somatyczna): W sesjach CSB, CSSE i PST, praktykujący pozostaje
w ubraniu podczas dotykania Uczniów/Klientów, a dotyk erotyczny jest tylko jednokierunkowy, gdzie praktykujący dotyka Ucznia/Klienta. Jeśli Uczniowie/Klienci chcą nauczyć się interpersonalnych umiejętności erotycznych, prosimy o przyprowadzenie swoich partnerów/rek lub zaproszenie ich do dzielenia się i uczenia się z innymi Uczniami/Klientami, jeśli jest to na miejscu.
6. Osoby zrzeszone w organizacji uznają wagę nie tylko dobrego samopoczucia fizycznego,
ale także psychicznego, duchowego i seksualnego. Aby chronić zdrowie zarówno Klienta, jak
i praktyka, osoby zrzeszone w organizacji uznają potrzebę redukcji ryzyka i profesjonalnego
protokołu w każdej indywidualnej i grupowej sesji Seksuologii Somatycznej. Osoby zrzeszone w organizacji podejmują kroki w celu zminimalizowania wszelkich szkód, w aktywnej współpracy ze wszystkimi Klientami. Profesjonalny protokół dla intymnego dotyku obejmuje użycie rękawic medycznych i wysokiej jakości lubrykantów. Kiedy osoba zrzeszona posiada jakiekolwiek pęknięcia na skórze dłoni (otarcia, infekcje, wysypka, skaleczenia itp.) wysoce zalecane jest zakrycie ran rękawiczkami lub plastrem dla ochrony własnej i klientów. Wszystkie zajęcia grupowe powinny obejmować edukację na temat
protokołu higieny grupowej, z zapewnieniem Klientom odpowiednich udogodnień/środków w celu utrzymania odpowiedniej higieny.
     a. Obowiązkiem osoby zrzeszonej jest zapewnienie odpowiednich środków
zapobiegawczych przeciwko przenoszeniu chorób zakaźnych i infekcji oraz zapewnienie, że
Klient podjął podobne środki ostrożności.
     b. Surogaci seksualni (ubezpieczenie Band 3) są zobowiązani do przeprowadzania badań
przesiewowych w zakresie zdrowia seksualnego co trzy do sześciu miesięcy, muszą
przechowywać dowody swoich badań przesiewowych w zakresie zdrowia seksualnego i
muszą udostępniać je na żądanie ASIS.

c. Zaleca się, aby praktycy posiadali aktualne kwalifikacje do udzielania pierwszej
pomocy.
7. Osoby zrzeszone są zobowiązane do regularnej superwizji jako rutynowej części ich
praktyki. Może to być superwizja wzajemna/grupowa i/lub superwizja/mentoring ekspercki
lub, optymalnie, obie powyższe formy. Obejmuje to co najmniej uczestnictwo w kręgach
ASIS. Osoby zrzeszone zgadzają się ponadto poprosić o superwizję i wskazówki, gdy
doświadczają niejasności lub trudności z interpretacją tego, co stanowi zachowanie etyczne.
8. Osoby zrzeszone wezmą pod uwagę zakres swoich umiejętności i doświadczenia przed
zaakceptowaniem prośby i świadczeniem usług edukacyjnych lub instruktażowych
potencjalnym Klientom, i odmówią świadczenia usług, do których nie posiadają
wystarczających kwalifikacji; mogą w takim wypadku zalecić inne usługi lub skierować
Klienta do innego praktyka.
9. Osoby zrzeszone przerwą relacje zawodowe z Klientami, gdy takie usługi przestaną być
potrzebne lub przestaną służyć potrzebom i interesom Klientów. Osoby zrzeszone mogą
jednostronnie zakończyć świadczenie usług na podstawie uzasadnionych i sprawiedliwych
przesłanek, po dokładnym rozważeniu wszystkich czynników sytuacyjnych i wszelkich
możliwych negatywnych skutków. Osoby zrzeszone są odpowiedzialne za odpowiednie
pokierowanie Klientów i zapewnienie im wsparcia podczas takich zmian.
10. Osoby zrzeszone powstrzymają się od pracy z ciałem, sesji szkoleniowych i/lub
prezentowania jakichkolwiek materiałów instruktażowych, gdy Praktyk lub Klient są pod
wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
11. Osoby zrzeszone nie będą wykorzystywać relacji zawodowych z Klientami, zarówno
obecnych, jak i przeszłych, dla osobistych korzyści finansowych, zawodowych,
emocjonalnych, seksualnych lub do celów badawczych.
12. Osoby zrzeszone będą szanować, bronić i chronić poufność wszystkich informacji
uzyskanych od Klientów. Osoby zrzeszone zachowają anonimowość Klientów podczas
wykorzystywania informacji do celów dydaktycznych, badawczych i superwizji.
13. Osoby zrzeszone współtworzą zawód praktyka Seksuologii Somatycznej, który ma na
celu zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie pozyskiwania rzetelnych informacji i
edukacji praktycznej. Jakakolwiek prezentacja publiczna osoby zrzeszonej – praktyka
zawodu, powinna być prowadzona z szacunkiem, zgodnie z niniejszym Kodeksem i powinna
mieć na celu rozwój profesji.
14. Osoby zrzeszone mogą bezpośrednio kontaktować się, w konstruktywny i pozytywny
sposób, z każdym członkiem społeczności ASIS, co do którego mają wątpliwości etyczne.
Alternatywnie lub dodatkowo osoby zrzeszone mogą skontaktować się z radą ASIS w
sprawie swoich wątpliwości.
15. Osoby zrzeszone będą wspomagać ASIS w przestrzeganiu niniejszego Kodeksu i będą w
pełni współpracować przy wszelkich dochodzeniach dotyczących ewentualnych naruszeń.
16. Osoby zrzeszone nie będą nagabywać Klientów współpracowników.

17. Osoby zrzeszone będą zachęcać do odpowiedniej komunikacji między Klientami a ich
obecnymi lub niedawnymi terapeutami.
18. Jeśli osoba zrzeszona zdecyduje się anulować członkostwo w ASIS i zwolnić się od
przestrzegania wszelkich postanowień Kodeksu Etycznego ASIS, zobowiązuje się
niezwłocznie przekazać ASIS o tym pisemne powiadomienie.
19. W przypadku konfliktu między osobami zrzeszonymi w ASIS, czy to w ramach sesji
szkoleniowej, czy w kontekście osobistym, strony zgadzają się szukać rozwiązania konfliktu,
w tym między innymi mediacji, w taki sposób, aby konflikt i jego rozwiązanie nie wpływały
niekorzystnie na Klientów lub profesję.
20. Wykorzystanie logo ASIS: Osoby zrzeszone mogą posługiwać się oficjalnym logo ASIS
w celu promowania ich indywidualnej praktyki (na przykład na swojej stronie internetowej
lub na papierze firmowym), o ile ich członkostwo pozostaje aktualne. Logo potwierdzające
członkostwo w ASIS nie może być wykorzystywane do reklamowania kursów, które
mogłyby sprawiać wrażenie, że członek działa jako przedstawiciel lub pod kierunkiem
stowarzyszenia ASIS.